Про клуб

«Стиль полів» - це клуб мисливців і любителів лягавих собак, яким не байдуже полювання. Ціль клубу - відродження культури полювання з лягавої собакою і сприяння поліпшенню якості лягавих порід.

Клуб складається з власників лягавих порід собак і небайдужих до полювання. За клубом закріплена територія на якій знаходитися випробувальна станція. На території проводитися планова робота по збільшенню кількості дичини з системної боротьбою з хижаком і браконьєрами.

Громадська організація

«Клубу Стиль полів»

м. Суми 2017 рік

                                                                                                                                              Статут 

Розділ І

Загальні положення

  • 1.1.Клуб «Стиль полів» - є громадською організацією спортсменів-мисливців та шанувальників полювання з мисливськими собаками , далі Клуб.
  • 2.Повне найменування: Клуб «Стиль полів»
  • 2.1. Скорочене найменівання: Клуб «Стиль полів»
  • Клуб «Стиль полів» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства.
  • 2.2.Клуб «Стиль полів» співпрацює з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, державними установами, іншими організаціями різних форм власності з питань передбачених цим Статутом.
  • 2.3.Клуб «Стиль полів» створене і діє на основі принципів добровільності, самоврядування, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів товариства, які перебувають на обліку Клубу «Стиль полів», відкритості та публічності.
  • 2.4.Клуб «Стиль полів» набуває прав і обов’язків юридичної особи в установленому законодавством порядку, має свої банківські рахунки, у тому числі валютні, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Головою Президії Клуб «Стиль полів».
  • 2.5.Юридична адреса: Україна, м. Суми вул. Заливна 5,1 кв.34.

Розділ ІІ

Мета та завдання Клубу «Стиль полів »

2.1. Метою діяльності Повне найменування: Клуб «Стиль полів» є об’єднання і організація мисливців та власників мисливських собак з метою їх проведення культурного та раціонального полювання, популяризації раціонального та культурного полювання, розвитку культури у молоді, збереження біорозмаїття у регіоні, нормативне забезпечення мисливського собаківництва, участь в кінологічній роботі на клубному рівні, сприяння розвитку мисливського собаківництва в Україні, збереженню та покращенню генофонду чистопорідних мисливських собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі.

2.2. Основними завданнями Повне найменування: Клуб «Стиль полів» є:

- навчання та проведення практичних заходів серед шанувальників спортивного полювання та молоді по збереженню біорозманіття регіону;

- сприяння веденню мисливського і рибальського господарства на науковій основі;

- організація громадського контролю за дотриманням правил полювання і риболовлі, здійснення заходів по попередженню порушень правил полювання і риболовлі та сприянню боротьбі з браконьєрством.

- організація полювань, що підвищують культуру мисливця та знижують численність підранків;

- надання допомоги членам Повне найменування: Клуб «Стиль полів» в придбанні спорядження, обмундирування, боєприпасів і амуніції;

- сприяння створенню умов членам Повне найменування: Клуб «Стиль полів» для полювання, любительської риболовлі, стендової підготовки, фізкультурно-оздоровчих заходів;

- підвищення інформаційного рівня членів Повне найменування: Клуб «Стиль полів» з полювання та мисливського собаківництва;

- створення умов щодо забезпечення членів Повне найменування: Клуб «Стиль полів» мисливсько-рибальським спорядженням, мисливською зброєю та набоями до неї;

- сприяння створенню єгерської служби по охороні об’єктів тваринного світу відповідно до чинного законодавства;

- обладнання за власні кошти будинків, кімнат, куточків мисливців і рибалок, контрольно-випробувальні станції мисливських собак;

- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопорідних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопорідних собак України;

- пропаганда охорони природи, виховання у членів Повне найменування: Клуб «Стиль полів» любові до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу;

- забезпечення діяльності єдиної системи селекції в мисливському собаківництві;

- представництво і захист інтересів членів Повне найменування: Клуб «Стиль полів»;

- підготовка команд для участі у кінологічних заходах;

- залучення молоді в спортивних заходах та участі в художній самодіяльності;

- створення секцій у всіх напрямках діяльності Повне найменування: Клуб «Стиль полів» .

Розділ ІІІ

Напрями діяльності Клубу «Стиль полів »

Права Клубу

3.1. Для досягнення мети та статутних завдань, Повне найменування: Клуб «Стиль полів» в порядку встановленому законодавством здійснює наступні напрями діяльності:

- створює секції: правил поведінки зі зброєю, мисливського собаківництва, та інші;

- здійснює племінну роботу чистопорідними собаками, що перебувають на обліку в Повне найменування: Клуб «Стиль полів» , та формує їх базу, веде книгу обліку членів Повне найменування: Клубу «Стиль полів»

- забезпечує ведення кінологічної документації в межах визначених угодами з організаціями, що регулюють видачу такої документації;

- готує річні плани кінологічної роботи Повне найменування: Клубу «Стиль полів» , розглядає та затверджує кошториси, річний бухгалтерський звіт Повне найменування: Клубу «Стиль полів» ;

- приймає участь у проведенні цілеспрямованої селекції з метою закріплення специфічних порідних особливостей собак мисливських порід;

- організовує та проводить огляди молодого поголів'я та племінні огляди плідників чистопорідних собак, що перебувають на обліку Повне найменування: Клубу «Стиль полів» ;

- організовує та бере участь, готує склад команд для участі у виставках та змаганнях собак мисливських порід;

- організовує та проводить виводки та виставки, польові випробування та змагання собак мисливських порід з метою з'ясування характерних мисливських якостей, що передаються спадково, для вибору племінного поголів'я за поведінкою для оцінки як фенотипічних так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх стандартам порід;

- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;

- проводить організаційно-масову роботу з власниками мисливських собак, здійснює заходи з підготовки експертів з мисливського собаківництва, бере участь в організації навчання працівників рингів, осіб, що займаються натаскою або нагонкою, а також заводчиків та працівників розплідників;

- слідкує за дотриманням кінологічної етики членами Повне найменування: Клубу «Стиль полів», що перебувають на обліку Повне найменування: Клубу «Стиль полів» ;

- збирає інформацію про стан мисливської кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікації у виданнях, а також через інші засоби масової інформації;

- організовує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари;

- створює спортивні та культмасові секції для молоді;

- бере участь у благодійній діяльності.

3.2. Клуб має право:

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагандувати свою мету (цілі);

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень. інших розпорядників публічної інформації;

- бути учасником цивільно-правових відносин, бути стороною в судовому процесі, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

- засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

- брати в оренду землю для проведення клубних полювань та натаски собак.

Розділ ІV

Порядок утворення і діяльності статутних органів Клубу «Стиль полів »

та їх повноваження

4.1. Діяльність Повне найменування: Клубу «Стиль полів»

базується на таких основних принципах:

- дотримання цим статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання статутних органів та їхніх керівників.

4.2. Органами управління Повне найменування: Клубу «Стиль полів» є:

- загальні збори членів ФМСУ, які перебувають на обліку Повне найменування: Клубу «Стиль полів»;

- Президія;

- Голова Президії.

Контролюючим та наглядовим органом є Ревізійна комісія Повне найменування: Клубу «Стиль полів» .

У структурі Повне найменування: Клубу «Стиль полів» може бути створений штатний апарат та постійні комісії Клубу «Стиль полів» як консультативно-дорадчі та робочі органи Клубу «Стиль полів»

4.3. Загальні збори Клубу «Стиль полів»

4.3.1. Загальні збори Клубу «Стиль полів» є його вищим керівним органом. Вони скликаються Президією Клубу «Стиль полів» не рідше одного разу на 5 (п'ять) років.

Позачергові загальні збори Клубу «Стиль полів» можуть бути скликані за рішенням Президії Клубу «Стиль полів» у тому ж порядку, що і чергові загальні збори Клубу «Стиль полів».

4.3.2. Загальні збори є легітимними за умови реєстрації для участі в ній більше 3-4 членів (делегатів), що перебувають на обліку в Клубу «Стиль полів».

Усі рішення приймаються загальними зборами простою більшістю голосів, зареєстрованих членів (делегатів), які перебувають на обліку Клубу «Стиль полів», відкритим голосуванням, за винятком питань, що регулюються чинним законодавством.

Виборні та персональні питання за рішенням загальних зборів вирішуються шляхом відкритого або таємного голосування.

4.3.3. Загальні збори в Клубу «Стиль полів»:

- визначають основні напрямки діяльності Клубу «Стиль полів», його цілі та завдання;

- визначають кількісний склад Президії Клубу «Стиль полів», обирають його членів строком на 5 (п'ять) років та відкликають їх у разі потреби;

- обирають Голову Президії Клубу «Стиль полів» на 5 (п’ять) років та відкликають його у разі потреби;

- обирають кількісний та персональний склад ревізійної комісії та інших постійних комісій строком на 5 (п'ять) років та відкликають їх у разі потреби;

- затверджують статут Клубу «Стиль полів» та зміни до нього;

- реалізують право власності на майно Клубу «Стиль полів» та покладають окремі функції щодо господарського управління майном на Президію Клубу «Стиль полів»;

- обирають делегатів на конференцію ФМСУ;

- приймають рішень про припинення діяльності Клубу «Стиль полів».

Загальні Збори Клубу «Стиль полів» мають право взяти до розгляду та вирішити будь-яке питання діяльності Клубу «Стиль полів», у тому числі і з тих, що передані до компетенції інших його керівних органів; скасувати рішення будь-яких статутних органів Клубу «Стиль полів», у разі, якщо вони суперечать цьому Статуту, Статуту ФМСУ, законодавству або інтересам ФМСУ в цілому.

Рішення Зборів Клубу «Стиль полів» можуть бути оскаржені членом ФМСУ в судовому порядку.

4.4. У період між Зборами діяльністю Клубу «Стиль полів» керує Президія.

Президія клубу.

4.4.1. Засідання Президії Клубу «Стиль полів» скликаються Головою Президії Клубу «Стиль полів» не рідше одного разу на рік і є легітимними у разі присутності на них більше половини членів Президії.

Рішення Президії Клубу «Стиль полів» є легітимними у разі голосування за них більше половини від присутніх членів Президії. При рівності голосів голос Голови Президії є вирішальним.

4.4.2. У засіданнях Президії Клубу «Стиль полів» з правом дорадчого голосу має право брати участь Голова Ревізійної комісії Клубу «Стиль полів»

4.4.3. Президія клубу:

- скликає загальні збори Клубу «Стиль полів», встановлює квоту представництва та визначає місце та час проведення Зборів;

- розподіляє функціональні обов'язки серед членів Президії;

- приймає рішення про прийняття нових членів Клубу «Стиль полів»;

- веде облік членів клубу;

Рішення про прийняття до членів Клубу «Стиль полів» набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення) приймається, згідно Статуту:

- може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Клубу «Стиль полів», визначає їх склад та затверджує положення про їхню діяльність;

- може делегувати будь-яку частину своїх повноважень Голові Президії Клубу «Стиль полів»;

- приймає інші рішення щодо діяльності Клубу «Стиль полів», які передані загальними зборами на розгляд Президії

4.4.4. Рішення Президії є обов'язковим для виконання членами ФМСУ, які перебувають на обліку в Клубу «Стиль полів».

4.5. У період між загальними зборами, засіданнями Президії Клубу «Стиль полів», його поточною діяльністю керує Голова Президії.

Голова Президії обирається та відкликається загальними зборами Клубу «Стиль полів», якщо за рішення проголосувало більше половини членів, які перебувають на обліку в Клубу «Стиль полів», присутніх на загальних зборах.

Голова Президії Клубу «Стиль полів».

4.5.1. Голова Президії Клубу «Стиль полів»:

- без доручення представляє Клуб «Стиль полів» у зовнішніх стосунках;

- має право підпису документів та вчинення дій від імені Клубу «Стиль полів»»;

- має право робити заяви, звернення, тощо від імені Клубу «Стиль полів»;

- має право підпису фінансових документів;

- скликає засідання Президії, організовує їх підготовку та головує на них;

- затверджує структуру та штатний розклад, у разі створення штатного апарату Клубу «Стиль полів»;

- на кожному засіданні Президії Клубу «Стиль полів» інформує про роботу Клубу «Стиль полів»;

- має право здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних коштів Клубу «Стиль полів»;

- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішення Ради ФМСУ, Президії ФМСУ та загальних зборів, Президії Клубу «Стиль полів»;

- має право надавати можливість представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Клубу «Стиль полів».

4.5.2. У разі відсутності Голови Президії Клубу «Стиль полів» його обов'язки виконує заступник голови Президії Клубу «Стиль полів», який обирається на засіданні Президії Клубу «Стиль полів» терміном на 5 (п’ять) років або один із членів Президії відповідно до наказу голови Президії Клубу «Стиль полів».

4.6. Штатний апарат Клубу «Стиль полів» у разі його створення, здійснює свою діяльність відповідно до Положення про штатний апарат Клубу «Стиль полів», затвердженого Головою Президії Клубу «Стиль полів».

4.7. У Клубі «Стиль полів» можуть створюватись та діяти постійні комісії, що діють на підставі Положення про них, затверджених загальними зборами Клубу «Стиль полів».

4.8. Ревізійна комісія Клубу «Стиль полів» (далі РК) є органом, який контролює і перевіряє статутну та фінансову діяльність Клубу «Стиль полів».

Ревізійна комісія Клубу «Стиль полів».

Голова та члени РК Клубу «Стиль полів»» обираються загальними зборами Клубу «Стиль полів». Заступник Голови РК Клубу «Стиль полів» обирається на засіданні РК терміном на 5 (п’ять) років

4.8.1. Член РК Клубу «Стиль полів» не може входити до складу керівних та виконавчих органів Клубу «Стиль полів» чи бути працівником його виконавчого органу.

4.8.2. Голова РК Клубу «Стиль полів» має право брати участь у засіданнях Президії Клубу «Стиль полів»

4.8.3. Президія в особі Голови Президії, Голови Ревізійної комісії звітують перед членами Клубу «Стиль полів», що стоять на обліку Клубу «Стиль полів», на засіданнях загальних зборів шляхом підготовки окремих звітів, або спільного звіту за підписами відповідних посадових осіб.

4.8.4. Президія Клубу «Стиль полів» забезпечує членам Клубу «Стиль полів», які стоять на обліку Клубу «Стиль полів», вільний доступ до інформації про його діяльність та рішення, прийняті керівними органами.

Голова Президії Клубу «Стиль полів» зобов'язаний у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на адресовані їм запити членів Клубу «Стиль полів», що стоять на обліку Клубу «Стиль полів», про надання інформації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

Розділ V

Порядок набуття та припинення членства в Клубу «Стиль полів »

.

Права та обов'язки членів Клубу «Стиль полів »

5.1. Членство у Клубу «Стиль полів» є фіксованим.

Членами Клубу «Стиль полів» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 18 років, які визначають та виконують цей Статут, та своєю діяльністю сприяють досягненню мети завдань ФМСУ та УТМР, сплачують внески.

5.2. Вступ до Клубу «Стиль полів» здійснюється на підставі особистої заяви.

5.3. Члени Клубу «Стиль полів» сплачують добровільні внески (далі – внески). Періодичність, розмір та порядок сплати внесків регламентується Положенням про внески, затвердженим Президією Клубу «Стиль полів»

5.4. Членство в Клубу «Стиль полів» припиняється за власним бажанням шляхом подання письмової заяви.

5.5. Член Клубу «Стиль полів» може бути виключений із членів Клубу «Стиль полів» у примусовому порядку за наявності однієї із наступних підстав:

- грубе порушення положень цього Статуту або законодавства України;

- завдання репутації Клубу «Стиль полів» своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);

- невиконання рішень керівних органів Клубу «Стиль полів», виданих у межах наданої компетенції

- жорстоке поводження із собаками

- несплату внесків протягом року

- порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.

5.6. Виключеним членам Клубу «Стиль полів» членські внески не повертаються.

5.7. Член Клубу «Стиль полів» має право:

- здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань Клубу «Стиль полів»;

- брати участь у загальних зборах Клубу «Стиль полів»

- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю Клубу «Стиль полів», та вживати заходів до їх вирішення;

- отримувати інформацію з питань діяльності Клубу «Стиль полів»;

- подавати пропозиції, заяви до будь-якого органу Клубу «Стиль полів»;

- з власної ініціативи припинити членство в Клубу «Стиль полів»

5.8. Член Клубу «Стиль полів» зобов'язаний:

- дотримуватись даного Статуту;

- сприяти поширенню мети та завдань Клубу «Стиль полів»;

- брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів Клубу «Стиль полів»

- дотримуватись норм моралі та етики;

- бути відповідальним за якість поголів'я собак, що використовуються ним в племінному розведенні;

- сприяти виведенню боротьби з браконьєрством та іншими порушеннями правил полювання і риболовлі;

- сплачувати внески;

- виконувати свої обов'язки з гідністю відповідальністю за чистоту генофонду мисливських собак України;

5.9. За активну участь у діяльності Клубу «Стиль полів» його члени та інші громадяни можуть заохочувати, а саме:

- оголошення подяки;

- матеріальне заохочення (преміювання);

- нагородження цінним подарунком;

- нагородження почесною грамотою;

- клопотання про присвоєння звання почесного члена ФМСУ та УТМР.

Розділ VІ

Порядок звітування керівних органів Клубу «Стиль полів »

6.1. Члени Клубу «Стиль полів» мають право шляхом подання запиту одержувати від керівних органів Клубу «Стиль полів» повну та достовірну інформацію щодо діяльності Клубу «Стиль полів», включаючи прийнятті рішення та звіти про використання майна та коштів, наданих ними Клубу «Стиль полів» в обумовленому ними порядку.

6.2. Загальні Збори на чергових засіданнях здійснюють розгляд та затверджують звіти Голови Президії Клубу «Стиль полів» та членів Президії про виконання мети та напрямів діяльності Клубу «Стиль полів»».

6.3. На позачергових засідання Загальних Зборів можуть розглядатися звіти Голови Президії Клубу «Стиль полів» та Президії на вимогу не менше 1/3 членів Клубу «Стиль полів».

6.4. Голова Президії Клубу «Стиль полів» в своїй діяльності підзвітний Загальним Зборам.

6.5. Будь-які рішення керівних органів Клубу «Стиль полів» є відкритими для членів Клубу «Стиль полів», за виключенням обмежень, встановлених чинним законодавством.

Розділ VІІ

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Клубу «Стиль полів »

та розгляду скарг

7.1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов'язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів Клубу «Стиль полів», розглядаються Загальними Зборами. Скарга має бути подана не пізніше 2 (двох) місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про оскаржувані рішення чи обставини. Рішення Загальних Зборів з приводу членства в Клубі «Стиль полів» є остаточними.

7.2. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Клубу «Стиль полів» відбувається у такому порядку:

- рішення (дії, бездіяльність) Загальних Зборів можуть бути оскаржені членами Клубу «Стиль полів», яких вони стосуються, на наступних Загальних Зборах (у т. ч. позачергових), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 1 (одного) календарного року, або до суду – у відповідності з чинним законодавством;

- рішення (дії, бездіяльність) Президії можуть бути оскаржені на чергових або позачергових Загальних Зборах, якщо в момент ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) рройшло не більше 6 (шести) місяців, крім випадків оскарження рішень щодо членства в Клубу «Стиль полів», які можуть бути оскаржені протягом 2 (двох) місяців з моменту, коли особі стало відомо або повинно було стати відомо про оскаржувані рішення чи обставини;

- рішення (дії, бездіяльність) Голови Президії можуть бути оскаржені Президією або на Загальних Зборах Клубу «Стиль полів», якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 2 (двох) місяців;

- рішення (дії, бездіяльність) керівних органів відокремлених підрозділів можуть бути оскаржені Президією протягом 2 (двох) місяців з моменту їх ухвалення (вчинення)

7.3. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

Розділ VІІІ

Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Клубу «Стиль полів »

8.1. Клуб «Стиль полів» може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Президії Клубу «Стиль полів».

8.2. Відокремлені підрозділи Клубу «Стиль полів» у своїй діяльності керується Статутом Клубу «Стиль полів». Відокремлені підрозділи можуть мати власні Положення затверджені Президією Клубу «Стиль полів»

8.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається Президією Клубу «Стиль полів» строком на 5 років. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Клубу «Стиль полів»

8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та напрями Клубу «Стиль полів» у певному населеному пункті в межах наданих повноважень рішенням Загальних Зборів, Президією Клубу «Стиль полів»;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Клубу «Стиль полів» на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати назву та символіку Клубу «Стиль полів» для реалізації напрямів Клубу «Стиль полів»;

- отримувати допомогу у реалізації напрямів Клубу «Стиль полів» від керівних органів та посадових осіб Клубу «Стиль полів»;

- звертатися з клопотанням до керівних органів Клубу «Стиль полів»;

8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Клубу «Стиль полів»;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Клубу «Стиль полів»» (прийнятих у межах Статуту Клубу «Стиль полів» та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Клубу «Стиль полів».

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Президії Клубу «Стиль полів».

8.8. Про закриття відокремленого підрозділу Клубу «Стиль полів» повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Клубу «Стиль полів».

Розділ ІХ

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Клубу «Стиль полів »

, порядок звітності, контролю

9.1. Клубу «Стиль полів» є неприбутковою організацією.

9.2. У власності Клубу «Стиль полів»» можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення та виконання його статутних завдань.

Клубу «Стиль полів» набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами ФМСУ, які перебувають на обліку Клубу «Стиль полів» набуте від вступних, добровільних, цільових, дольових, благодійних та членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших, не заборонених законом.

9.3. Клуб «Стиль полів» також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, утворених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

9.4. Клуб «Стиль полів» самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

9.5. Право власності Клуб «Стиль полів» реалізують загальними зборами. Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути покладені загальними зборами Клубу «Стиль полів» на Президії Клубу «Стиль полів»

9.6. Кошти Клубу «Стиль полів» формуються за рахунок:

- добровільних вступних, членських, цільових, дольових та благодійних внесків членів які стають на облік Клубу «Стиль полів»

- благодійних внесків громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на заходи з собаками мисливських порід, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню;

- надходжень від діяльності підприємств, госпрозрахункових організацій, створених Клубу «Стиль полів»

9.7. Кошти та майно Клубу «Стиль полів» спрямовуються на виконання статутних завдань (на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання штатного апарату та іншу діяльність, що передбачена Статутом Клубу «Стиль полів»

9.8. Клубу «Стиль полів» та створенні госпрозрахункові установи та організації в установленому законодавством порядку, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Клубу «Стиль полів» в установленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

9.9. З метою виконання статутних завдань і цілей Клубу «Стиль полів» може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку встановленому законом.

9.10. Державний контроль за діяльністю Клубу «Стиль полів» здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

9.11. Громадський контроль за діяльністю Клубу «Стиль полів» здійснює Ревізійна комісія Клубу «Стиль полів».

9.12. Кошти або майно Клубу «Стиль полів» не підлягають розподілу між засновниками, членами Клубу «Стиль полів» які перебувають на обліку Клубу «Стиль полів», та не можуть використовуватися для Вигоди будь-якого окремого члена Клубу «Стиль полів» її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Клуб «Стиль полів» не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Клубу «Стиль полів», які перебувають на обліку Клубу «Стиль полів», а члени ФМСУ не несуть відповідальності за зобов'язаннями Клубу «Стиль полів», якщо інше не передбачено законодавством.

Розділ Х

Порядок внесення змін до Статуту Клубу «Стиль полів »

10.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Статуту Клубу «Стиль полів» належить кожному члену Клубу «Стиль полів», який перебуває на обліку Клубу «Стиль полів».

10.2. Зміни до Статуту Клубу «Стиль полів» приймаються рішенням загальних зборів Клубу «Стиль полів» якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 від кількості, зареєстрованих на загальних зборах членів Клубу «Стиль полів», які перебувають на обліку в Клубу «Стиль полів» відповідно до Статуту Клубу «Стиль полів»

10.3. Про зміни, що внесені до Статуту Клубу «Стиль полів» повідомляється в установленому законодавством порядку.

Розділ ХІ

Порядок припинення діяльності Клубу «Стиль полів »

і вирішення майнових питань, пов'язаних з його діяльністю

11.1. Клубу «Стиль полів» може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (приєднання до іншого товариства ФМСУ) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням Зборів Клубу «Стиль полів» .

Клуб «Стиль полів» може бути ліквідований за рішенням суду.

11.2. Рішення про реорганізацію (приєднання до іншого товариства) чи саморозпуск Клубу «Стиль полів» приймається Загальними Зборами, якщо за нього проголосувало більше ¾ (трьох чвертей) присутніх членів Клубу «Стиль полів», які перебувають на обліку в Клубу «Стиль полів».

Після реорганізації (приєднання до іншого громадського об'єднання такого ж статусу) Клубу «Стиль полів», майно та кошти передаються правонаступнику.

Після прийняття рішення Загальними Зборами Клубу «Стиль полів» про саморозпуск, Збори створюють ліквідаційну комісію, або доручають керівному органу Клубу «Стиль полів» здійснювати повноваження ліквідаційної комосії для проведення припинення Клубу «Стиль полів»» як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Клубу «Стиль полів» після його ліквідації відповідно до Статуту та законодавства України.

11.3. У випадку припинення діяльності Клубу «Стиль полів» шляхом саморозпуску всі питання щодо використання майна та коштів Клубу «Стиль полів» вирішуються ліквідаційною комісією, створеною на Загальних Зборах Клубу «Стиль полів» простою більшістю голосів членів (делегатів) присутніх на Загальних Зборах Клубу «Стиль полів» які перебували на обліку в Клубі «Стиль полів»

Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про кошти та майно Клубу «Стиль полів», які не можуть при цьому перерозподілятись між членами Клубу «Стиль полів», які перебувають на обліку Клубу «Стиль полів» і передаються до бюджету держави.

У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду кошти та майно Клубу «Стиль полів» спрямовуються в дохід бюджету держави.

Якщо рішення про ліквідацію Клубу «Стиль полів» прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

11.4. У разі прийняття рішення про заборону Клубу «Стиль полів» майно, кошти та інші активи Клубу «Стиль полів» за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. При цьому кошти або майно Клубу «Стиль полів» не підлягають розподілу між засновниками, членами Клубу «Стиль полів» які перебувають на обліку Клубу «Стиль полів», та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Клубу «Стиль полів», його посадових осіб.

Голова Президії Клубу «Стиль полів »