Положения

Положення про створення монопородних клубів в системі ФМСУ

ПОЛОЖЕННЯ

про створення монопородних клубів у системі ФМСУ.

1. Загальні положення.

1.1. Всеукраїнський клуб мисливської породи (далі ВКМП) створюється за ініціативи власників відповідної породи мисливських собак, які представляють не менш ніж 1/2 областей України і затверджується рішенням Президії Федерації мисливського собаківництва України (далі Федерації) з подальшим погодженням і реєстрацією Президії Кінологічної спілки України (далі Спілки). ВКМП представляє з себе добровільне об”єднання заводчиків та власників даної мисливської породи на основі єдності їх інтересів.

1.2. Міжрегіональний (регіональний) клуб мисливської породи (далі МКМП або РКМП) створюється за ініціативи власників відповідної породи мисливських собак, які представляють не менш ніж 3 (1) області України і затверджується рішенням Президії Федерації мисливського собаківництва України з подальшим погодженням і реєстрацією Президії Кінологічної спілки України. РКМП представляє з себе добровільне об”єднання власників даної мисливської породи та експертів з мисливського собаківництва на основі єдності їх інтересів, що визнають Статут ФМСУ, Статут КСУ і дане Положення, сплатили членські внески до ФМСУ.

1.3.Рішення про створення ВКМП, МКМП або РКМП (далі Клуб,)приймається установчими зборами.

14.Основою для визначення статусу Клуба мисливської породи, затвердження його рішенням Президії Федерації з подальшою реєстрацією у Спілці є:

  • письмова заява;
  • протокол установчих зборів;
  • список учасників установчих зборів;
  • копія Положення про Клуба;
  • відомості про керівні органи Клуба;
  • відомості про фактичне знаходження (адреса) Клуба.

15. Положення про Клуб повинно відповідати основним пунктам «Положення про монопородні клуби», затвердженого Спілкою, основним статутним положенням Федерації.

16.Підтвердженням про присвоєння статусу Клуба є виписка з протоколу Президії Федерації погодженого Спілкою.

1.7.ВКМП, РКМП не має статуса юридичної особи, вільний в визначені своєї структури в рамках зазначеного Положення і діючого законодавства України.

11. Правила проведення установчих, загальних зборів і звітно-виборчих Конференцій Клубів.

2.1. Клуби у системі Федерації повинні за 30 днів до визначеної дати проведення зборів, Конференції письмово повідомити Федерацію і Спілку про строки і місце проведення заходу.

2.2. До повідомлення про проведення установчих зборів по створенню Клуба чи Конференції ініціативна група повинна надати правомочне рішення (протокол ініціативної групи) про скликання загальних зборів.

2.3. Президент Федерації має право своїм розпорядженням направити на Конференцію, загальні збори, спостерігача якому організатори повинні створити всі необхідні умови для участі у Конференції, загальних зборах.

2.4. Конференція, загальні чи установчі збори повинні проводитися у доступному місці для більшості учасників.

2.5. Представник ініціативної групи повинен особисто бути присутнім на Конференції, загальних чи установчих зборах.

2.6. Повноваження присутності представника ініціативної групи на Конференції, загальних чи установчих зборах підтверджуються протоколом зборів ініціативної групи про обрання його делегатом.

2.8. Делегат – фізична особа може бути присутнім на черговій/позачерговій Конференції, загальних зборах особисто, або направити повноважного представника, повноваження якого підтверджуються довіреністю. Представником може бути будь яка особа.

2.9. Один представник має право мати на руках не більше 3(три) довіреностей.

2.10. Клуб у термін не пізніше 30 календарних днів після проведення Конференції, загальних зборів повинні направити до президії Федерації завірену копію протоколу з додатками завірених копій прийнятих документів про проведення Конференції, загальних зборів, підтверджуючих правомочність їх проведення, наявність кворуму, копії прийнятих на Конференції, загальних зборах документів.

111. Цілі і завдання Клубів.

3.1. Основними цілями і завданнями Клубів визначаючих їх статус є:

– об”єднання власників мисливських собак даної мисливської породи на основі єдності інтересів в справі збереження та удосконалення екстер’єрних та робочих якостей собак цієї мисливської породи;

– сприяння популяризації собак даної мисливської породи в Україні

– облік та аналіз стану поголів”я собак даної мисливської породи в Україні;

– збір інформації про стан породи за кордоном, обмін інформацією;

– розробка положення, методики і надання відповідних рекомендацій стосовно ведення племінної роботи з даною породою мисливських собак;

– надання інформаційної підтримки власникам собак при здійсненні ними племінних заходів;

– виконання загальних підходів до племінної справи з породою у рамках основних положень

з племінної роботи, затверджених Федерацією, Спілкою;

– розробка положення щодо присвоєння клубних титулів і звань членам Клубу з видачею відповідних сертифікатів;

– організація роботи інформаційного сайту;

– сприяння видавництву друкованих видань кінологічної направленості;

– участь у заходах Федерації спільно з Спілкою;

– сумісне з Федерацією, Спілкою проведення Національних, регіональних виставок і польових заходів, тестування, племінних оглядів, семінарів з заводчиками, експертами і інших кінологічних заходів, направлених на розвиток і популяризацію даної мисливської породи;

– за підтримки Спілки, Федерації здійснити членство у відповідному міжнародному монопородному Клубі, налагодити зв”язки з іншими закордонними клубами, асоціаціями, громадськими і невладними організаціями кінологічної направленості;

– здійснювати інші види діяльності, які будуть направлені на забезпечення виконання основних положень Клубу, які не противорічять діючому законодавству України, основним положенням статутів ФОСУ, КСУ, МКФ і цьому Положенню.

1У. Обов”язки Клубів.

4.1. Клуби в системі Федерації зобов”язані:

– у своїй діяльності керуватися нормативно-правовими документами з мисливського собаківництва, діючими положеннями Федерації, Спілки;

– щорічно, не пізніше 01 грудня поточного ріку (п.р.) надавити до Федерації статистичний звіт:

а) про проведені клубні кінологічні заходи за минулий рік;

б) списочний склад членів Клубу станом на 01 грудня п.р.

в) склад керівних органів;

г) адресу фактичного розташування (поштову адресу), контактні телефони для зв”язку, електронну скриньку;

д) надавати на затвердження Федерації, Спілки план селекційних заходів на наступний рік;

аналітичний огляд стану породи (за необхідністю);

е) щоквартально надавати Федерації звіт про селекційні заходи по породі у поточному році;

ж) при зміні керівного складу, поштової адреси сповіщати Федерацію не пізніше 30 денного терміну;

У. Правила проведення монопородних селекційних заходів і затвердження заявок по ним.

5.1. Монопородні селекційні заходи (виставки, виводки, змагання, випробування) проводяться по затвердженим Федерацією і погодженим Спілкою Положенням (Правилам), при умові включення їх у загальний план кінологічних заходів на наступний рік.

5.2. При відмові у затверджені заявки на проведення монопородного селекційного заходу, або зниження його статусу Федерація і Спілка повинні сповістити заявнику у термін 30 календарних днів, з моменту її отримання, з ґрунтовним поясненням причин відмови;

У1. Порядок припинення діяльності Клубів.

6.1. Припинення діяльності Клубів визначається у випадках які регламентуються чинним законодавством України.

6.2. У випадках коли діяльність Клубів припинено вони не мають право виконувати наступні дії:

а) заявляти селекційні заходи з моменту припинення діяльності;

б) видавати будь які документи щодо селекційних, родовідно-племінних заходів;

в) самостійно проводити будь які селекційні заходи після припинення або обмеження діяльності;

г) опублікований календар селекційних заходів Клубів у термін 6 місяців після опублікування припинення діяльності вважається скасованим;

д) результати монопородних селекційних заходів проведених в Клубі, діяльність якого припинена, не враховуються в системі Федерації, Спілки з моменту опублікування відповідного рішення, до поновлення його діяльності, або створення нового Клубу;

ж) дипломи, сертифікати п.р., які не отримано до припинення діяльності Клубу, будуть обмінюватися після поновлення діяльності Клубу, або створення нового Клубу;

У11. Відповідальність Клубів.

7.1. Президія Федерації, Спілки може виключити Клуб з своїх лав у разі:

а) порушення або невиконання Клубом цього Положення;

б) нанесення Федерації, Спілці шкоди ділової репутації, або матеріального збитку;

Президія Федерації може застосувати до Клубу інші санкції за об”єктивних причин, які регламентуються нормативно-правовими документами з мисливського собаківництва, Положеннями, Правилами, особистими статутними вимогами Федерації, Спілки.

У111. Прикінцеві положення.

8.1. Це Положення вступає в силу з моменту його підписання і поширюється на всю територію України.

8.2. Раніше створені монопородні клуби які набули статус юридичної особи, до вступу дії цього Положення, працюють без змін напрямків обраної діяльності.

Положення